دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • سامانه‌ها
  • راهنماها و دستورالعمل‌ها
  • پایگاه‌های اطلاعاتی
  • گزارش‌ها
  • محتواهای آموزشی
  • سوالات متداولScopus
ISI Web of science
Google Scholar
پایگاه استنادی علوم جهان اسلامpublons (ResearcherID)
ORCID
ResearchGate
Mendeley
Semantic Scholar
Microsoft Academic
سایر پایگاه‌ها

افیلیشن‌های مراکز تحقیقاتی

 | تاریخ ارسال: 1399/7/15 | 

نام مرکز تحقیقاتی

افیلیشن به زبان فارسی

افیلیشن به زبان انگلیسی

مرکز تحقیقات آموزش پزشکی

مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی، گروه آموزش پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران. ایران
Center for Educational Research in Medical Sciences (CERMS), Department of Medical Education, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences , Tehran, Iran

 مرکز تحقیقات ایمونولوژی

مرکز تحقیقات ایمونولوژی، پژوهشکده ایمونولوژی و بیماری‌های عفونی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
Immunology Research Center, Institute of Immunology and Infectious Diseases, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت

مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
Health Promotion Research Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی

مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
Cellular and Molecular Research Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
مرکز تحقیقات چشم
مرکز تحقیقات چشم، پژوهشکده سلامت حواس پنجگانه، بیمارستان رسول اکرم، دانشگاه علوم پزشکی  و خدمات درمانی ایران ، تهران، ایران
Eye Research Center, The Five Senses Institute, Rassoul Akram Hospital, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

مرکز تحقیقات بهداشت روان

مرکز تحقیقات بهداشت روان، پژوهشکده پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
Mental Health Research Center, Psychosocial Health Research Institue, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

مرکز تحقیقات بیماری های عفونی اطفال

مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی اطفال، پژوهشکده ایمونولوژی و بیماری‌های عفونی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، ایران
Research Center of Pediatric Infectious Diseases, Institute of Immunology and Infectious Diseases, Iran University of Medical Sciences (IUMS), Tehran, Iran

مرکز تحقیقات طب پیشگیری و سلامت جمعیت

مرکز تحقیقات طب پیشگیری و سلامت جمعیت، پژوهشکده پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
Preventive Medicine and Public Health Research Center, Psychosocial Health Research Institute, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری
مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
Nursing Care Research Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

مرکز تحقیقات بازسازی استخوان و مفاصل

مرکز تحقیقات بازسازی استخوان و مفاصل ، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
Bone and Joint Reconstruction Research Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, IR Iran

مرکز تحقیقات علوم اعصاب

مرکز تحقیقات علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، ایران
Neuroscience Research Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

مرکز تحقیقات تکنولوژی بهداشت محیط

مرکز تحقیقات تکنولوژی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
Research Center for Environmental Health Technology, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

مرکز تحقیقات کولورکتال

مرکز تحقیقات کولورکتال، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
Colorectal Research Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
مرکز تحقیقات قاعده جمجمه
مرکز تحقیقات قاعدده و جمجمه، پژوهشکده سلامت حواس پنجگانه، دانشگاه علوم پزشکی  و خدمات درمانی ایران ، تهران، ایران
Skull Base Research Center, Hazrat Rasoul Akram Haspital, Iran University of  Medical Science, Tehran, Iran

مرکز تحقیقات غدد

مرکز تحقیقات غدد، انستیتو غدد درون ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
Endocrine Research Center, Institute of Endocrinology and Metabolism, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم

انستیتو غدد درون ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
Institute of Endocrinology and Metabolism, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
مرکز تحقیقات آسیب شناسی و سرطان
مرکز تحقیقات مقاومت های میکروبی
مرکز تحقیقات مقاومت‌های میکروبی، پژوهشکده ایمونولوژی و بیماری‌های عفونی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
Antimicrobial Resistance Research Center, Institute of Immunology and Infectious Diseases, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
مرکز تحقیقات گوش و گلو و بینی و سر و گردن
مرکز تحقیقات گوش و گلو و بینی و سر و گردن، پژوهشکده سلامت حواس پنجگانه، دانشگاه علوم پزشکی  و خدمات درمانی ایران ، تهران، ایران
ENT and Head & Neck Research center and department,Hazrat Rasoul Hospital,The five senses Institute, Iran University of medical sciences, Tehran, Iran
مرکز تحقیقات فیزیولوژی
مرکز تحقیقات فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
Physiology Research Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

مرکز تحقیقات طب کار

مرکز تحقیقات طب کار، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
Occupational Medicine Research Center, Iran University of Medical Sciences(IUMS), Tehran, Iran

مرکز تحقیقات توانبخشی

مرکز تحقیقات توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
Rehabilitation Research Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت

مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
Health Management and Economics Research Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی

مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
Hospital Management Research Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
مرکز تحقیقات بیولوژی پرتو
Radiation  Biology  Research  Center, Iran University  of  Medical Sciences, Tehran, Iran

مرکز مدیریت اورژانس

مرکز مدیریت اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
Emergency Medicine Management Research Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

مرکز تحقیقات بیماری های عصبی عضلانی اسکلتی

مرکز تحقیقات بیماری‌های عصبی، عضلانی، اسکلتی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
Neuromusculoskeletal Research Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی میکروبی

مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی میکروبی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
Microbial Biotechnology Research Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

مرکز تحقیقات رشد و نمو کودکان

مرکز تحقیقات رشد و نمو کودکان، انستیتو غدد درون‌ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
Pediatric Growth and Development Research Center, Institute of Endocrinology and Metabolism, Iran University of Medical Science, Tehran, Iran
مرکز توسعه پژوهش های بین رشته ای معارف اسلامی و علوم سلامت
پژوهشکده ایمونولوژی و بیماری‌های عفونی

مرکز تحقیقات آلودگی هوا

مرکز تحقیقات آلودگی هوا، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
Air Pollution Research Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
مرکز تحقیقات اعتیاد و رفتارهای پرخطر
مرکز تحقیقات اعتیاد و رفتارهای پرخطر، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
Research Center for Addiction and Risky Behaviors (ReCARB), Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

مرکز تحقیقات علوم دارویی رازی

مرکز تحقیقات علوم دارویی رازی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
Razi Drug Research Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی

مرکز تحقیقات جراحی‌های کم تهاجمی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
Minimally Invasive Surgery Research Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد

مرکز تحقیقات سوختگی

مرکز تحقیقات سوختگی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
Burn Research Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

مرکز تحقیقات سوانح و مصدومیت

مرکز تحقیقات سوانح و مصدومیت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
Trauma and Injury Research Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

مرکز تحقیقات بهداشت کار

مرکز تحقیقات بهداشت کار، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
Occupational Health Research Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
مرکز تحقیقات بیماری های زنان و اندومتریوز
مرکز تحقیقات اندومتریوز، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
Endometriosis Research Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

مرکز تحقیقات درد

مرکز تحقیقات درد، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
Pain Research Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

مرکز تحقیقات سلامت معنوی

مرکز تحقیقات سلامت معنوی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران،ایران
Spiritual Health Research Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
مرکز تحقیقات ریز فناوری در پزشکی
مرکز تحقیقات ریز فناوری در پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران،ایران
Finetech in Medicine Research Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

موسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل

موسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
Research Institute for Islamic and Complementary Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

مرکز تحقیقات پیشگیری از بیماری‌های قلب و عروق

مرکز تحقیقات پیشگیری از بیماری‌های قلب و عروق، انستیتو غدد درون ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
Research Center for Prevention of Cardiovascular Disease, Institute of Endocrinology & Metabolism, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
مرکز تحقیقات کنترل دخانیاتCAPTCHA
دفعات مشاهده: 398 بار   |   دفعات چاپ: 57 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر