دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • سامانه‌ها
  • راهنماها و دستورالعمل‌ها
  • پایگاه‌های اطلاعاتی
  • گزارش‌ها
  • محتواهای آموزشی
  • سوالات متداولScopus
ISI Web of science
Google Scholar
پایگاه استنادی علوم جهان اسلامpublons (ResearcherID)
ORCID
ResearchGate
Mendeley
Semantic Scholar
Microsoft Academic
سایر پایگاه‌ها

افیلیشن‌های گروه‌های آموزشی

 | تاریخ ارسال: 1399/7/15 | 

دانشکده

نام گروه آموزشی

افیلیشن به زبان فارسی

افیلیشن به زبان انگلیسی

بهداشت آمار زیستی
گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
Department of Biostatistics, School of Public Health, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
آموزش بهداشت
گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
Department of Health Promotion and Education, School of Public Health, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
اپیدمیولوژی
گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران 
Department of Epidemiology, School of Public Health, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
ارگونومی
گروه ارگونومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
Department of Ergonomics, School of  Public Health, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
علوم تغذیه
گروه تغدیه، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
Department of Nutrition, School of  Public Health, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
مهندسی بهداشت حرفه ای
گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
Department of Occupational Health Engineering, School of Public Health, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
مهندسی بهداشت محیط
گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
Department of Environmental Health Engineering, School of Public Health, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
پرستاری پرستاری بهداشت جامعه
گروه پرستاری بهداشت جامعه، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
Department of Community Health Nursing, School of Nursing & Midwifery, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
پرستاری داخلی جراحی
گروه پرستاری داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
Department of Medical- Surgical Nursing, School of Nursing & Midwifery, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
پرستاری کودکان و روان‌پرستاری
گروه پرستاری کودکان و روان پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
Department of Pediatrics & Mental Health Nursing, School of Nursing & Midwifery, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
مامایی، بهداشت باروری و بارداری
گروه مامایی، بهداشت باروری و بارداری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
Department of Midwifery & Reproductive Health, School of Nursing & Midwifery, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
گروه مدیریت پرستاری
گروه مدیریت پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
Department of Nursing Management, School of Nursing & Midwifery, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
پزشکی (بالینی) اخلاق پزشکی
گروه اخلاق پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
Department of Medical  Ethics, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
ارتوپدی
گروه ارتوپدی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
Department of Orthopedics, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
ارولوژی
گروه ارولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
Department of  Urology, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
بیماریهای پوست
گروه بیماری‌های پوست، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
Department of  Dermatology, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
بیماری‌های چشم
گروه بیماری‌های چشم، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
Department of  Ophthalmology, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
بیماری‌های داخلی
گروه بیماری های داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
Department of Internal Medicine, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
بیماری‌های عفونی و طب گرمسیری
گروه بیماری‌های عفونی و طب گرمسیری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
Department of Infectious Disease, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
بیماری‌های قلب و عروق
گروه بیماری‌های قلب و عروق، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
Department of Cardiology, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
بیماری‌های مغز و اعصاب
گروه بیماری‌های مغز و اعصاب، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
Department of Neurology, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
بیهوشی
گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
Department of Anesthesiology, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
پاتولوژی
گروه پاتولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
Department of  Pathology, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
پزشکی اجتماعی
گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
Department of Community Medicine, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
پزشکی خانواده
گروه پزشکی خانواده، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
Department of Family Medicine, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
پزشکی قانونی
گروه پزشکی قانونی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
Department of Forensic Medicine, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
پزشکی هسته ای
گروه پزشکی هسته ای، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
Department of  Nuclear Medicine, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
جراحی ترمیمی، پلاستیک و سوختگی
گروه جراحی ترمیمی، پلاستیک و سوختگی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
Department of  Plastic & Reconstructive Surgery, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
جراحی عمومی 
گروه جراحی عمومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
Department of General Surgery, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
جراحی مغز و اعصاب
گروه جراحی مغز و اعصاب، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
Department of Neurosurgery, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
رادیوتراپی 
گروه رادیوتراپی ، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
Department of Radiotherapy, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
رادیولوژی
گروه رادیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
Department of Radiology, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
روانپزشکی 
گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
Department of Psychiatry, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
زنان و زایمان
گروه زنان و زایمان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
طب اورژانس
گروه طب اورژانس، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
Department of  Emergency Medicine, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
طب سالمندی
گروه طب سالمندی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
Department of Geriatric Medicine, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
طب فیزیکی و توانبخشی
گروه طب فیزیکی و توانبخشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
Department of Physical Medicine and Rehabilitation, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
طب کار
گروه طب کار، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
Department of Occupational Medicine, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
طب ورزش
گروه طب ورزش، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
Department of Sports Medicine, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
کودکان
گروه کودکان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران،  تهران، ایران
Department of Pediatrics, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
گوش و حلق و بینی
گروه گوش و حلق و بینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
Department of  Otorhinolaryngology, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
پزشکی (پایه) آموزش پزشکی
گروه آموزش پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
Department of Medical Education, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
آناتومی و تشریح
گروه آناتومی و تشریح، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
Department of Anatomical Sciences, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی
گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
Department of Parasitology , School of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
ایمنی شناسی
گروه ایمنی شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
Department of Immunology, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
بیوشیمی و تغذیه
گروه بیوشیمی و تغذیه، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
Department of Biochemistry and Nutrition, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
ژنتیک پزشکی
گروه ژنتیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
Department of Genetics, School of Medicine, Iran University of Medical Science, Tehran, Iran
فارماکولوژی
گروه فارماکولوژی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
Department of Pharmacology, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
فیزیک پزشکی
گروه فیزیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
Department of Medical Physics, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
فیزیولوژی
گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
Department of Physiology, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
میکروب شناسی
گروه میکروب شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
Department of Microbiology, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
 ویروس شناسی
گروه ویروس شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
Department of Virology, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
معارف اسلامی
گروه معارف اسلامی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
Department of Islamic Studies, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
پیراپزشکی اتاق عمل
گروه اتاق عمل، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران                 
Department of Operating Room, School of Allied Medical Sciences, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
بیوتکنولوژی
گروه بیوتکنولوژی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
Department of Medical Biotechnology, School of Allied Medical Sciences, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
علوم آزمایشگاهی
گروه علوم آزمایشگاهی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
Department of Medical Laboratory Sciences, School of Allied Medical Sciences, Iran University of Medical, Tehran, Iran
تکنولوژی رادیولوژی
گروه تکنولوژی رادیولوژی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
Department of Radiation Sciences, School of Allied Medical Sciences, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
هماتولوژی و انتقال خون
گروه هماتولوژی و انتقال خون، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
Department of Hematology and Blood Banking, School of Allied Medical Sciences,Iran University of Medical, Tehran, Iran
هوشبری
گروه هوشبری، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
Department Of Anesthesia, School of Allied Medical Sciences, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
داروسازی  اقتصاد و مدیریت دارو
گروه اقتصاد و مدیریت دارو ، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
Department of Pharmacoeconomics and Pharmaceutical Administration, School of Pharmacy, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
داروسازی بالینی
گروه داروسازی بالینی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
Department of Clinical Pharmacy, School of Pharmacy, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

شیمی دارویی

گروه شیمی دارویی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
Department of Medicinal Chemistry, School of Pharmacy, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
فارماسیوتیکس
گروه فارماسیوتیکس، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
Department of Pharmaceutics, School of Pharmacy, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
فارماکولوژی و سم‌شناسی
گروه فارماکولوژی و سم‌شناسی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
Department of Pharmacology and Toxicology, School of Pharmacy, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
فارماکوگنوزی و بیوتکنولوژی
گروه فارماکوگنوزی و بیوتکنولوژی دارویی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
Department of Pharmacognosy and Pharmaceutical Biotechnology, School of Pharmacy, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
طب ایرانی ----
دانشکده طب ایرانی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
School of Persian Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
علوم توانبخشی ارتوز و پروتز
 گروه ارتوز و پروتز (اعضای مصنوعی و وسایل کمکی)، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
Department of Orthotics and Prosthetics, School of Rehabilitation Sciences, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
بینایی‌سنجی
گروه بینایی‌سنجی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
Department of Optometry, School of Rehabilitation Sciences, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
شنوایی‌شناسی
گروه شنوایی‌شناسی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
Department of Audiology, School of Rehabilitation Sciences, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
علوم پایه توانبخشی
گروه علوم پایه توانبخشی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
Department of Basic Sciences of Rehabilitation, School of Rehabilitation Sciences, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
فیزیوتراپی
 گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
Department of Physiotherapy, School of Rehabilitation Sciences, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
کاردرمانی
گروه کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
Department   of  Occupational therapy, School of Rehabilitation Sciences, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
گفتاردرمانی
گروه گفتاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
Department of Speech and Language Pathology, School of Rehabilitation Sciences, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
مدیریت توانبخشی
گروه مدیریت توانبخشی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
Department of Rehabilitation Management, School of Rehabilitation Sciences, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
علوم رفتاری و سلامت روان روانشناسی بالینی
گروه روانشناسی بالینی، دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان،(انستیتو روانپزشکی تهران)،دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
Department of Clinical Psychology, School of Behavioral sciences and mental health(Tehran Institute of Psychiatry) , Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
روانشناسی سلامت
گروه روانشناسی سلامت، دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان، (انستیتو روانپزشکی تهران)، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
Department of health Psychology, School of Behavioral sciences and mental health(Tehran Institute of Psychiatry) , Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
سالمندشناسی
گروه سالمندشناسی، دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان، (انستیتو روانپزشکی تهران)، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
Department of Gerontology, School of Behavioral sciences and mental health(Tehran Institute of Psychiatry) , Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
سلامت روان
گروه سلامت روان، دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان، (انستیتو روانپزشکی تهران)، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
Department of Mental Health, School of Behavioral sciences and mental health(Tehran Institute of Psychiatry) , Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
مطالعات اعتیاد
گروه مطالعات اعتیاد، دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان، (انستیتو روانپزشکی تهران)، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
Department of Addiction Studies, School of Behavioral sciences and mental health(Tehran Institute of Psychiatry) , Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
فناوری‌های نوین پزشکی 
پزشکی مولکولی
گروه پزشکی مولکولی، دانشکده فناوری‌های نوین پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
Department of Molecular Medicine, Faculty of Advanced Technologies in Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
تصویربرداری مولکولی
گروه تصویربرداری مولکولی، دانشکده فناوری‌های نوین پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
Department of Molecular Imaging, Faculty of Advanced Technologies in Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
علوم اعصاب
گروه علوم اعصاب، دانشکده فناوری‌های نوین پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
Department of Neuroscience, Faculty of Advanced Technologies in Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
مهندسی بافت و علوم سلولی کاربردی
گروه مهندسی بافت و علوم سلولی کاربردی، دانشکده فناوری‌های نوین پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
Department of Tissue Engineering & Regenerative Medicine, Faculty of Advanced Technologies in Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
نانوفناوری پزشکی
گروه نانوفناوری پزشکی، دانشکده فناوری‌های نوین پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
Department of Medical Nanotechnology, Faculty of Advanced Technologies in Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی اقتصاد سلامت
گروه اقتصاد سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
Department of Health Economics, School of Health Management and Information Sciences, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
زبان انگلیسی
گروه زبان انگلیسی، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
Department of English Languages, School of Health Management and Information Sciences, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
سلامت در بلایا
گروه سلامت در بلایا و فوریت ها، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
Department of Health in Disaster and Emergencies, School of Health Management and Information Sciences, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
کتابداری و اطلاع‌رسانی
گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
Department of Medical Library and Information Sciences, School of Health Management and Information Sciences, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
مدیریت اطلاعات سلامت
گروه مدیریت اطلاعات سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
Department of Health Information Management, School of Health Management and Information Sciences, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
Department of Health Services Management, School of Health Management and Information Sciences, Iran University of Medical Sciences, Tehran, IranCAPTCHA
دفعات مشاهده: 834 بار   |   دفعات چاپ: 59 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر