کتب و مقالات علم سنجی

 

 

 

مجلات مرتبط با علم‌سنجی و اطلاع‌سنجی

 

 

 

  کتب و مقالات ایرانی مرتبط با علم‌سنجی

-محمدی مسعود، قاضی میرسعید سید جواد، آقایی  عباس، رستگاری مهر بابک، کلبادی نژاد کمیل، احسانی چیمه الهام،  محبوبی محمد. 1393.رابطه میزان همکاری گروهی با تعداد استناد به مقالات چاپ شده در مجلات انگلیسی زبان وزارت بهداشت نمایه شده در (web of science(11-2005.  مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه: 18(12): 715-725

- قاضی‌میرسعید سیدجواد، کلبادی‌نژاد کمیل، ممتازان محبوبه، محمدی مسعود. تحلیل محتوایی و استنادی مقالات فصلنامه علمی پژوهشی پیاورد سلامت. 1. 1393; 1 (2) :22-32

- آراسته، حمیدرضا. 1387. علم، پژوهش و فناوری: چارچوبی برای تدوین نقشه‌ی علمی کشور: رویکردی سیستمی. رهیافت 40: 4-16. 
- آل، امید، و مهدی افضلی. 1387. جایگاه‌ایران و ترکیه در تولید منابع اطلاع‌رسانی در جهان. فصلنامه کتاب 19 (3): 119-136.
- ابراهیمی، سعیده. 1386. محدودیت‌ها و ملاحظات در کاربرد عامل تاثیر. فصلنامه کتاب 18 (3): 141-157.
- ابراهیمی، سعیده. 1387. بررسی عملکرد مجله بین‌المللی علم‌سنجی در سال‌های1990- 2006. فصلنامه کتاب 19 (3): 41-55.
- ابراهیمی، سعیده. 1389. پژوهشگاه‌های ایران در علم جهانی: بررسی علم سنجانه. فصلنامه کتاب 84 : 34- 52.
- ابراهیمی، سعیده، و عبدالرسول جوکار. 1389. وضعیت انتشارات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران بر مبنای شاخص‌های کمی و کیفی علم‌سنجی در سال‌های 1997-2006. مدیریت اطلاعات سلامت 7 (3): 270-282.
- ابویی اردکان، محمد، حسن عابدی جعفری، و فتاح آقا زاده. 1389. کاربرد روش‌های خوشه‌بندی در ترسیم نقشه‌های علم: موردکاوی نقشه علم مدیریت شهری. فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات 25 (3): 347-371.
- احتشامی، شعله.1382. تحلیل استنادی مدخل‌های اعلام تاریخی غیرشخص لغت ناهه دهخدا. دفتر کتابداری 37 (40): 173-199.
- احمدزاده، سعادت. 1384. تحلیل استنادی مآخذ پایان‌نامه‌های دکترای شهرسازی و معماری دانشکده هنرهای زیبا. فصلنامه کتاب 16 (2): 33-48.
- احمدزاده، سعادت. 1386. تحلیل استنادی مقالات هنری فارسی طی سال‌های 1374- 1384. فصلنامه کتاب 18 (4): 109-125.
- احمدزاده، سعادت. 1386. میزان استفاده از مجلات لاتین کتابخانه هنر و تعیین مجلات هسته. فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات 22 (4): 19-35.
- احمدی لاری، رکن‌الدین، و فرزین فرزانه. 1376. بررسی مقاله‌های مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز 12 (2): 165-177.
- اخلاقی، فائزه. 1380. تعیین و مقایسه تعداد مقالات نمایه یا چکیده شده در زمینه مدارک پزشکی در منابع Excerpta Medica، Index Medicus،و Hospital Health and Administration  Index. مدیریت واطلاع‌رسانی پزشکی 4 (9): 44-47.
- اردلان افتخاری، سامیه، و مظفر چشمه سهرابی. 1389. ارزیابی کمّی و کیفی نشریه کتابداری و اطلاع‌رسانی آستان قدس رضوی از بهار 1377 تا بهار 1387. کتابداری و اطلاع‌رسانی 13 (3): 53-84.
- استادزاده، زهرا. 1384. روابط علمی بین دانشگاه‌های داخل و خارج از کشور . رهیافت 35: 74-82.
- اسدزاده، زهرا. 1386. میزان تولید اطلاعات علمی توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه زابل. فصلنامه کتاب 18 (2): 215-230.
- اسفندیاری‌مقدم، علیرضا، فرشید دانش، و فرامرز سهیلی. 1388. رتبه‌بندی و تعیین وب‌سایت‌های هسته واحدهای جامع و مراکز استان‌های دانشگاه آزاد اسلامی با استفاده از روش وب‌سنجی. دانش‌شناسی 2 (5): 1-18.
- اسکروچی، رقیه، حافظ محمدحسن زاده، محمودرضا گوهری، و رضا جمشیدی. 1388. روند رشد مقالات علمی ایرانیان در حوزه‌های پزشکی طی سال‌های 2007-1978. مدیریت سلامت 12 (38): 29-38.
-اسکروچی، رقیه، حمیده احتشام، و حمید حقانی. 1389. تولیدات علمی رشته دندانپزشکی در مجلات ایرانی در سالهای 1358-1385. فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات 26 (1) :109-119.
- اسلامی، عباس، و مهدی رمضان زاده سبوئی. 1389. نقش درجات علمی در بهبود کیفیت مجلات (بررسی نشریه روستا و توسعه). رهیافت 46: 19-31.
- اشتری، مه‌لقا. 1380. تحلیل استنادی مقالات فلسفی فارسی طی سال‌های 1370-1377. فصلنامه کتاب 12 (2): 8-22.
- اشرفی ریزی، حسن، زهرا کاظم پور، و احمد پاپی. 1389. بررسی میزان انتشارات ناشران تخصصی غیر دولتی در حوزه کتابداری و اطلاع رسانی در سالهای 1387-1380. کتابداری و اطلاع‌رسانی 13 (2): 295-؟؟؟.
- اصلانی نیا، وحیده، فهیمه عباسی، و محمد حسین بیگلو. 1388. تحلیل استنادی مقالات نویسندگان ایرانی در پایگاه اطلاعاتی SSCI در سالهای 2004 و 2008. اطلاع شناسی 7 (25): 107-124.
- اصنافی، امیررضا و شیما مرادی. 1387. نگاهی به وبلاگ‌های کتابداری ایران: پیمایشی با استفاده از روش وب‌سنجی. فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی 11 (2): 7-28.
- اصنافی، امیررضا، و فریده عصاره. 1386. بررسی ارتباط میان خبرگزاری‌های ایرانی از طریق وب‌سایت‌های آن‌ها. فصلنامه کتاب 18 (2): 49-60. 
- اصنافی، امیررضا، فرشید دانش، و مریم پاکدامن. 1387. بررسی میزان همکاری دانشجویان در تولید مقالات علمی برای - همایش‌های دانشجویی. کتابداری و اطلاع‌رسانی 1379-1386. دانش شناسی 1 (1): 13-27.
- اعتماد، شاپور. 1373. تصویر علمی ایران در جهان. فصلنامه اطلاع‌رسانی (علوم و فناوری اطلاعات) 10 (4): 42-53.
- اعتماد، شاپور. 1375. جهان اسلام و جهان علم. ترجمه محمد اسماعیل ریاحی. رهیافت 14: 24-31.
- اعتماد، شاپور، یحیی امامی، اکبرحیدری، محمدنبی سربلوکی، و مرتضی مهرداد. 1382. ساختار معرفتی علم در ایران (سال 2001). نامه علوم اجتماعی 21: 219 -242. 
- اعتمادی‌فر، علی. 1387. شاخص‌های وب‌سنجی و رتبه‌بندی دانشگاه‌های ایران و جهان در سال 2007. رهیافت 18 (40): 86-73.
- اعظمی، محمد. 1389. بررسی میزان و عوامل مؤثر بر تولید علم در میان اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان طی سال‌های 2000-2007. کتابداری و اطلاع‌رسانی 13 (3): 225-242.
- افشار، مینا، امیر حسین عبدالمجید، و فرشید دانش. 1388. میزان استنادات و مشارکت گروهی نویسندگان مقالات مجله پژوهش در علوم پزشکی. مدیریت اطلاعات سلامت 6 (2): 123-133.
- افقهی، اسماعیل، و معصومه باقری. 1387. بررسی روند موضوعی تحقیقات رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی بر اساس استنادهای 1996-2005 در مقالات سالنامه آریست در سال‌های 2002 تا 2006. پیام کتابخانه 55: 5-24. 
- اکبری، خدیجه، و دکتر اشرف‌السادات بزرگی. 1387. تحلیل استنادی مقالات نمایه‌سازی شده ارسالی توسط سازمان انرژی اتمی ایران به پایگاه اطلاعاتی اینیس طی سال‌های 1381 – 1385. دانش شناسی 1 (3): 15-28. 
- امامی، ابراهیم. 1389. تولیدات علمی ایران در سال 2009. ماهنامه ارتباط علمی 15 (3).
- امامی، ابراهیم، صادق بابانژاد، و میثم جوانبخت. 1389. تولیدات علمی زمین‌شناسی ایران در پایگاه اطلاعاتی آی.اس.آی در سال‌های 2005 تا 2009. ماهنامه ارتباط علمی 16 (2).
- امانی، مجتبی، و ابوذر بابا احمدی. 1384. ناکارآمدی عامل تاثیرگذار (IF) در ارزیابی مقالات و یافته‌های علمی. رهیافت36: 70-78. - عبدالمجید، امیرحسین. 1386. تحلیل استنادی: تعاریف و کاربرد. فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات 22 (3): 73-88.
- عبدالمجید، امیرحسین. 1387. بررسی مقالات تألیفی حوزه‌ی کتابداری و اطلاع‌رسانی در مجلات فارسی علوم انسانی و اجتماعی. فصلنامه کتاب 19 (3): 55-70. 
- امیرحسینی، مازیار. 1371. کتابسنجی و اطلاع‌رسانی. فصلنامه کتاب 1 (4): 183-209.
- امیری، سعید، نادر نیککام، و مجید صاحبی نژاد. 1387. بررسی آماری وضعیت تولید فناوری و ثبت اختراعات مرتبط با فناوری نانو در کشورهای مختلف. سیاست علم و فناوری 1 (3): 1-11. 
- امین‌پور، فرزانه، و محبوبه حیدری. 1388. مقایسه برونداد پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. فصلنامه مدیریت سلامت 6 (1): 35-42.
- امین‌پور، فرزانه، پیام کبیری، و همایون ناجی. 1387. دستاوردهای دو دهه حضور دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در عرصه تولید علم. مجله‌ایرانی آموزش در علوم پزشکی 8 (1): 164-174.
- امین‌پور، فرزانه، و زهرا اطرج. 1389. رتبه‌بندی وب‌سایت‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی تیپ یک ایران. مدیریت اطلاعات سلامت 7 (1): 29-37.
- امیرسالاری، سوزان، زهرا خلیلی متین زاده، شهلا افشارپیمان، مرتضی جوادی‌پور، و مهدی عزیز آبادی فراهانی. 2008. دانشگاه علوم پزشکی تهران: تولید کننده بیش از یک چهارم علم طب کودکان در میان دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران. مجله بیماری‌های کودکان ایران 18 (1): 21-27.
- انتظاری، یعقوب. 1377. تحلیل روابط متقابل مجلات علمی ایران. پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی 17: 89-118.
- انصافی، سکینه. 1378. مطالعه وضعیت تولید اطلاعات علمی اعضای هیأت علمی بخش منابع طبیعی (جنگل و مرتع). فصلنامه کتاب 40: 97-115. 
- انصافی، سکینه. 1379. بررسی میزان تولید مقالات ایرانیان در زمینه علوم پایه. فصلنامه علوم اطلاع‌رسانی 16 (1و2): 55-49.
- اوحدی، وحید رضا. 1386. علم و پژوهش: معیارهای رتبه بندی دانشگاه‌ها. رهیافت 41: 23-34.
- ایزدی، ریحانه. 1389. تحلیل استنادی و تعیین منابع اثرگذار در پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان در سالهای 1379-1386. دانش شناسی 3 (9): 11-24.
- بتولی، زهرا. 1389. بررسی میزان استنادات و مشارکت گروهی مقالات مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان (فیض) طی سال‌های 87-1381. فیض 14 (2): 154-162.
- بهادری نژاد، مهدی. 1375. توازن تحقیقات بین رشد، توسعه و تکامل. رهیافت 14: 118-123.
- بهرام‌زاده، حسینعلی، و جوادمحمدزاده. 1384. چالش‌های فرهنگی تولید علم در خاورمیانه. مدیریت 14 (99-100): 18-24.
- بهرامی، فریده، سعید سمنانیان، وعلی خوش باطن. 1386. بررسی مقالات ارائه شده در کنگره‌های فیزیولوژی، فارماکولوژی دوره دهم تا هفدهم.  فیزیولوژی و فارماکولوژی 11 (2): 82-90.
- بهروزفر، هدایت، و محمدرضا داورپناه. 1388. میزان روئیت پذیری مقاله‌های مجله‌های علمی ایرانی نمایه شده در موسسه اطلاعات علمی (ISI) در مقایسه با مقاله‌های ایرانی چاپ شده در مجله‌های علمی بین المللی خارجی. فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی 47 (3): 87-113.
- بهزادی، حسن، و مجیده سنجی. 1389. بررسی میزان درستی استنادهای مقاله‌های تألیفی منتشر شده در فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی در سال 1387. کتابداری و اطلاع‌رسانی 13 (3): 25-223.
- بینش، سیده مژگان، و رویا مقصودی دریه. 1387. بررسی وضعیت انتشارات علمی دانشگاه‌های ایران طی سال‌های 2002-2006 (براساس پایگاه Web of Science ). کتابداری 42 (4): 139-154.
- پارسا، فرزانه. 1380. نقش زنان ایرانی در تولید کتاب از سال 1377 - 1358. فصلنامه کتاب 12 (3): 50-69.
- پاشایی‌زاد، حسین، غلامرضا فدائی، و علی رشیدی. 1389. تأثیر پژوهشی و استنادی نشر دسترسی آزاد: مروری بر متون.  اطلاع شناسی 23: 87-118.
- پاکدامن، نشانه. 1384. ارتباطات علمی در دانشگاه‌ها با تاکید بر مشکلات دسترسی به مجلات علمی. دفتر کتابداری 39 (43): 41-56. 
- پاکدامن، نشانه، و سیده فهیمه علوی. 1389. تحلیل استنادی مقالات فصلنامه تحقیق در علوم و مهندسی نفت (سال‌های 80 -86). دانش شناسی 3 (8): 49-60.
- پریرخ، مهری، اسدالله آزاد، و فائزه دلقندی. 1386. تحلیل پیوندهای فرامتنی در وب‌سایت‌های کتابخانه‌های دانشگاهی ایران. فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی. 10 (1): 151-179.
- پشوتنی‌زاده، میترا، ومرتضی کوکبی. 1388. بررسی رفتار استنادی اعضاء هیئت علمی دانشگاه شهید چمران. . فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی 12 (3): 65-87.  
- پشوتنی‌زاده، میترا، و فریده عصاره. 1388. تحلیل استنادی و ترسیم نقشه تاریخ نگاشتی تولیدات علمی کشاورزی در نمایه استنادی علوم در سال‌های 2000 تا 2008.  فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات 25 (1): 23-52.
- تاج‌الدین، رؤیا. 1376. بررسی میزان همپوشانی عناوین نشریات ادواری لاتین (1996) حوزه کشاورزی در کتابخانه‌های تخصصی و دانشگاهی استان تهران. دفتر کتابداری 34: 129-138.
- ترابیان، رودابه. 1388. تعیین رابطه بین خود استنادی و ضریب تاثیر در مجلات دسترسی آزاد حوزه DOAJ و ISI علوم پایه در پایگاه‌های اطلاعاتی. دانش شناسی 2 (6): 25-3
- ترابیان، رودابه، و محمدرضا قانع. 1389. تعیین رابطه بین خوداستنادی و ضریب تأثیر در مجلات دسترسی آزاد حوزه علوم فنی و مهندسی در پایگاه‌های اطلاعاتی ISI و DOAJ . اطلاع شناسی 23: 71-86.
- تردست‌زاده، ملیحه، و محمد حسین دیانی. 1389. مطالعه الگو، نوع و سطح سودمندی استنادهای مقاله‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی. کتابداری و اطلاع‌رسانی 13 (3): 131-157.
- تصویری ‌قمصری، فاطمه، و محمدرضا جهان‌نما. 1385. تحلیل استنادی پایان‌نامه‌های پژوهشگران پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی. فصلنامه کتاب 17 (3): 75-88.
- تصویری قمصری، فاطمه، و محمدرضا جهاننما. 1386. بررسی وضعیت تولیدات علمی پژوهشگران پژوهشکده مهندسی در سال‌های 1370-1384. کتابداری و اطلاع‌رسانی. 10 (2): 107-124.
- تقی زاده، علی، و اسماعیل وزیری. 1389. تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1990 تا 2007 میلادی بر اساس آمار پایگاه‌های موسسه اطلاعات علمی آی‌اس‌آی. فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی 13 (1): 73-91.
- تلوال، مایکل. 1389. وب‌سنجی. کتاب ماه کلیات 13 (10): 22-25.
- توسلی‌فرحی، مینا، نسرین داوری دولت آبادی، وشاهی مهربان. 1387. تحلیل استنادی پایان‌نامه‌های دکترای تخصصی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان. مجله پزشکی هرمزگان 12 (3): 201 -206.
- تیمورخانی، افسانه. 1381. تحلیل استنادی مقالات تألیفی فصلنامه کتاب. فصلنامه کتاب 51: 32-45.
- جان‌قربانی، محسن. 1384. عامل اثرگذار چیست؟. پژوهش در پزشکی 29 (2): 117-121.
- جعفرنژاد، آتش، و نسرین نجفی. 1382. بررسی میزان حضور مقالات اعضای هیأت علمی و محققان ایرانی- حوزه دامپزشکی در پایگاه اطلاعاتیVET-CD . دفتر کتابداری 37 (40): 25-45.
- جعفری، فاطمه، و سارا استواری. 1387. کاربرد نمایه‌های استنادی (با تاکید بر گوگل اسکولار). ماهنامه ارتباط علمی 8 (3).
- جعفری، فاطمه، و فاطمه فهیم‌نیا. 1389. بررسی ویژگی‌های مجلات هسته لاتین در تولیدات علمی اعضای هیئت علمی دانشکده‌های علوم انسانی دانشگاه تهران از لحاظ حضور در «آی. اس. آی» و ضریب تأثیر طی سالهای 1990-2009. فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات 26 (1) :69-87.
- جعفری، فاطمه، و مرضیه گل تاجی. 1388. بررسی کاربردنشریات ادواریدر تولیدات علمی دانشکده های علوم انسانی دانشگاه های دولتی ایران طی سال های 2000- 2009. اطلاع شناسی 6 (24): 99-119.
- جلال‌آبادی، اسدالله، و افسانه طاهری. 1383. شاخص‌های مهم تحقیقاتی در ایران و جهان . رهیافت 33: 59-70.
- جمالی‌مهموئی، حمید رضا. 1379. روابط درون رشته‌ای و بین رشته‌ای کتابداری و اطلاع‌رسانی: مطالعه‌ای استنادی. فصلنامه کتاب 43: 63-75.
- جمالی مهموئی، حمید رضا. 1389. پژوهش‌های علم‌سنجی در ایران. کتاب ماه کلیات 13 (10): 2-3.
- جمالی‌مهموئی، حمیدرضا، حسین وکیلی‌مفرد، و سعید اسدی. 1387. مجله‌های علمی دسترسی آزاد و الگوهای مالی نشر آن‌ها. کتابداری و اطلاع‌رسانی 9 (2): 11-34. 
- جمالی مهموئی، حمید رضا، فیروز بختیاری نژاد، پرویز اولیاء، و عبدالرضا نوروزی چاکلی. 1389. علم‌سنجی درایران: فرصت‌ها و چالش‌ها (میزگرد). کتاب ماه کلیات 13 (10): 8-20.
- جوکار، عبدالرسول، و سعیده ابراهیمی. 1386. میزان گرایش ملیت‌ها در استناد به تولیدات علمی ایرانیان. کتابداری و اطلاع‌رسانی 10 (4): 213 -236.  
- جوکار، عبدالرسول، و مرضیه گل‌تاجی. 1389. مطالعه تطبیقی میزان خود- استنادی در دو نشریه فصلنامه کتاب و فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی در سال‌های 1382 تا 1386 بر اساس پایگاه گزارش‌های استنادی نشریات فارسی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام. فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی 13 (1): 91-111. 
- جوکار، عبدالرسول، و میثم جوان بخت. 1389. مطالعه کتابشناختی کتابهای ترجمه شده در رشته علوم کتابداری و اطلاع رسانی در فاصله سالهای 1370 تا 1387. کتابداری و اطلاع‌رسانی 13 (4): 81-100.
- چاوشی نجف‌آبادی، زهرا، و احمد شعبانی. 1388. بررسی مفاهیم، تعاریف و کارکردهای تحلیل استنادی درحوزه علم‌سنجی. دانش شناسی 2 (4): 15-24. 
- چمنی، جمشید. 1384. مراحل فهرست شدن نشریات در بانک اطلاعات علمیISI . رهیافت 35: 60-64.
- چنگیز، نفیسه. بررسی همبستگی میان ضریب تأثیر وبی و تنوع محتوایی در وبگاه های گروه های کتابداری جهان. اطلاع شناسی 7 (25): 125-146.
- حاجی‌زین‌العابدینی، محسن، و دکتر فریده عصاره. 1386. وب‌سنجی: اصول و مبانی. فصلنامه کتاب 18 (3): 189-235.
- حداد، زهرا. 1388. تحلیل استنادی مآخذ پایان‌نامه‌های دکتری ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات علامه طباطبایی. فصلنامه کتاب 20 (2): 139-152. 
- حری، عباس. 1362. تحلیل استنادی و شباهت‌های آن با علم الحدیث. نشر دانش 4 (2): 11-17.
- حری، عباس. 1375. بررسی وضع پیشینه در پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی. روانشناسی و علوم تربیتی(دانشگاه تهران) 56: 33-48. 
- حری، عباس. 1376. وضعیت مجلات منتشر شده در ایران طی برنامه ۵ ساله اول توسعه. کتابداری ۳۷ (۲1): ۲۷- ۲۶.
- حری، عباس. 1379. بررسی فعالیت‌های علمی پژوهشی اعضای هیئت علمی رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران تا پایان سال 1378. فصلنامه کتاب 12 (2): 9-36. 
- حری، عباس. 1389. جایی در جریان علم جهانی. کتاب ماه کلیات 13 (10): 20-21.
- حری، عباس، و اعظم شاه‌بداغی. 1382. ارزیابی شیوه‌نامه‌های استناد در نشریات معتبر دانشگاه تهران. دفتر کتابداری 37 (40): 1-23.
- حری، عباس، و اعظم شاه به داغی. 1383. استناد در آثار علمی: چاله‌ها و چالش‌ها. روانشناسی و علوم تربیتی (دانشگاه تهران) 69: 65-96.
- حری، عباس، و نرگس نشاط. 1381. بررسی رفتار استنادی نویسندگان مقاله‌های مندرج در مجله روان‌شناسی و علوم‌تربیتی دانشگاه تهران از آغاز تا کنون. روان‌شناسی و علوم تربیتی 65: 1- 34.
- حسن‌زاده، محمد، و سولماز بقایی. 1388. جامعه علمی، روابط علمی و هم‌تالیفی. رهیافت 19 (44): 37-42.
- حسن‌زاده، محمد، سولماز بقایی، و عبدالرضا نوروزی چاکلی. 1387. هم‌تالیفی در مقالات ایرانی مجلات ISI در طول سال‌های 1989 تا 2005 و رابطه آن با میزان استناد به آن مقالات. سیاست علم و فناوری 1 (4).
- حسن‌زاده، محمد، و عبدالرضا نوروزی چاکلی. 1387. تحلیل تولید علم ایران در سال‌های 2006 و 2007 بر اساس آمار پایگاه‌های « موسسه اطلاعات علمی ISI. دانش شناسی 1 (3): 39-54.
- حسن‌زاده، محمد، وعبدالرضا نوروزی چاکلی. 1387. نمایه‌سازی استنادی و روابط علمی. رهیافت 43: 15-20.
- حسن‌زاده، محمد، سولماز بقایی، و عبدالرضا نوروزی چاکلی. 1387. هم‌تألیفی در مقالات ایرانی منتشر شده در ISI و تأثیر آن بر میزان استناد به‌این مقالات. راهبرد فرهنگ 2: 65-84.
- حسومی، طاهره. 1386. رابطه سطح آشنایی با گواهی‌نامه مهارت‌های کامپیوتر (ICDL) اعضای هیأت علمی با میزان تولید علم توسط آنان. اندیشه‌های تازه در علوم تربیتی 6: 71-84.
- حق‌دوست، علی‌اکبر، محمودرضا دهقانی، و امین آیت‌اللهی‌موسوی. 1389. عوامل مؤثر بر موفقیت تحصیلی دانشجویان اعزام به خارج: مرور سیستماتیک مستندات بین المللی. مجله‌ایرانی آموزش در علوم پزشکی10 (1): 1-10.
- حقیقی، محمود. 1381. کاربرد استناد در نگارش‌های علمی. روانشناسی و علوم تربیتی (دانشگاه تهران) 65: 215 -232.
- حقیقی، محمود، و فرزانه سخایی. 1383. بررسی ضریب‌تأثیر پایان‌نامه‌های رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران (1357- 1380). دفتر کتابداری 38 (41): 125-155.
- حمیدی، علی، امیررضا اصنافی، و فریده عصاره. 1387. بررسی تحلیلی و ترسیم ساختار انتشارات علمی تولید شده در حوزه‌های کتاب‌سنجی، علم‌سنجی، اطلاع‌سنجی و وب‌سنجی در پایگاه web of science طی سال‌های 1990 تا 2005. فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی 42 (2): 161-182.
- حیاتی، زهیر، و فرشته دیده‌گاه. 1389. مطالعه تطبیقی میزان گرایش پژوهشگران ایرانی در حوزه‌های موضوعی مختلف به مشارکت و همکاری گروهی طی سال‌های 1998-2007.  فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات 25 (3): 413-430. 
- حیاتی، زهیر، و فریده ابراهیمی. 1388. بررسی تطبیقی تولید علم در دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و سایر موسسات ایران بر مبنای شاخص های کمی و کیفی علم سنجی. مطالعات کتابداری و علم اطلاعات 16 (2): 29-52.
- حیدری، غلامرضا. 1388. تأملی بر وجوه تمایز و تشابه واژگان و مفاهیم پایه در حوزه‌ی علم‌سنجی و اطلاع‌سنجی و ارائه فرضیه دانش‌سنجی. مطالعات کتابداری و علم اطلاعات 16 (2): 77-112.
- حیدری، غلامرضا. 1389. علم و سنجش یا مفهوم علم در علم‌سنجی. کتاب ماه کلیات 13 (10): 72-77.
- خالقی، نرگس. 1386. شاخص‌های ارزیابی علم و فناوری. فصلنامه کتاب 18 (3): 91-106.
- خسروجردی، محمود. 1385. بررسی شبکه ارتباطات علمی میان دانشمندان با استفاده از شبکه استنادی. کتابداری: نشریه علمی در تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی 40(45):  97-112.
- خسروجردی، محمود. 1386. تحلیل استنادی تطبیقی پایان نامه های کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه تهران. مدیریت اطلاعات2 (1-2): 19-34.
- خسروی، مریم. 1388. مقایسه استنادهای پایان‌نامه‌های دو گروه آموزشی فنی مهندسی و علوم انسانی. فصلنامه کتاب20 (4): 151-164. 
- خسروی تاج، حمید رضا. 1379. بررسی میزان کاربرد انواع منابع اطلاعاتی در پایان نامه‌های فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان در سال‌های 1374-1376.  فصلنامه کتاب 11 (1): 51-64.
داریوش نیاکان، لادن. 1387. اچ ایندکس شاخصی نوین برای ارزیابی بازده علمی یک محقق. فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی 43 (3): 253-261.
- دانایی‌فرد، حسن. 1388. تحلیلی بر موانع تولید دانش در حوزه علوم انسانی: رهنمودهایی برای ارتقای ظرفیت سیاست ملی علم ایران. سیاست علم و فناوری 2 (1): 1-17. 
- دانش، فرشید، فرامرز سهیلی، و فائزه مصری نژاد. 1388. ترسیم نقشه علمی محققان علوم پزشکی با استفاده از نرم افزار HistCite: مورد پژوهشی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. اطلاع شناسی 6 (24): 59-80.
- دانش، فرشید، فرامرز سهیلی، فائزه مصری نژاد، و علیرضا اسفندیاری مقدم. 1389.  رؤیت پذیری، تأثیر وبی، همکاری میان وبسایتهای مدارس کتابداری و اطلاع‌رسانی در آمریکا. فصلنامه کتاب 84: 140-153.
- دانش، فرشید، فرامرز سهیلی، و محسن نوکاریزی. 1387. تحلیل پیوندهای وب‌سایت‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران با استفاده از روش وب‌سنجی. فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی 11 (2): 121-143.
- دانش، فرشید، امیرحسین عبدالمجید، مینا افشار، صدیقه موسوی‌فر، و فاطمه فرهادی. 1388. همبستگی میان تولید علم و میزان همکاری گروهی دانشمندان علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی در جهان. فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات 25 (1): 5-22.
- داورپناه، محمدرضا. 1384. جایگاه استناد در فعالیت‌های علمی. فصلنامه کتاب 16 (3): 87-96.
- داورپناه، محمدرضا. 1384. روابط میان رشته‌ای در علوم انسانی: تحلیلی استنادی. مطالعات تربیتی و روانشناسی 18: 17-36. 
- داورپناه، محمدرضا. 1386. چالش‌های علم‌سنجی در علوم انسانی در مقایسه با سایر حوزه‌های علم. مطالعات تربیتی و روانشناسی 30: 125 – 146.
- داورپناه، محمدرضا. 1389. شاخص توان علمی: الگویی برای سنجش و مقایسه باروری علمی رشته‌ها. کتابداری و اطلاع‌رسانی 13 (3): 9-29.
- دباغ، رحیم، حمید رضا برادران شرکا، و سلیمان فیضی ینجده. 1389. تدوین شاخص‌های اصلی برای ارزیابی عملکرد دانشگاه‌های دولتی کشور با روش منطق فازی. مجله روان‌شناسی و علوم تربیتی (دانشگاه تهران) 40 (2): 55-69.
- درودی، فریبرز. 1389. کاربردهای کتاب‌سنجی و تحلیل پیوند در محیط وب. فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات 25 (3 ): 549-567.
- دهقان، شیرین. 1386. تولید اطلاعات علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی در ایران، ترکیه، عربستان و مصر. فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی 10 (1): 179-197.  
- دیانی، محمد حسین. 1361. کتاب‌سنجی. نشردانش 3 (2): 40-47. 
- دیانی، محمد حسین. 1389. سرسخن: شواهد کاذب دربازنمون رشد علم ایر ان. کتابداری و اطلاع‌رسانی 13 (4): 5-7.
- دیانی، محمدحسین، و فریده عصاره. 1367. انتشارات دانشگاه‌های ایران در سال‌های 1340-1365. مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز 1 (2): 51-69.
- دیدگاه، فرشته، و محمد امین عرفان‌منش. 1388. مشارکت ایران و مالزی در تولید علم: بررسی الگوی هم‌تألیفی در وبگاه علوم. کتابداری دفتر 50: 95-114.
- دیده‌گاه، فرشته. 1387. مؤسسه اطلاعات علمی آمریکا (ISI) در قرن حاضر. ماهنامه ارتباط علمی 8 (2).
- دیده‌گاه، فرشته، و محمدامین عرفان‌منش. 1388. بررسی تولیدات علمی مشترک ایران و کشورهای جنوب شرق آسیا در پایگاه وب علوم. فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات 24 (4): 85-102.
- دیده‌گاه، فرشته، و محمدامین عرفان‌منش. 1389. مطالعه عملکرد وب‌سایت دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران در محیط وب با استفاده از روش تحلیل تناظر. فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی 13 (1): 151-175.
- ذاکرصالحی، غلامرضا، و امین ذاکرصالحی. 1388. تحلیل محتوای پیش‌نویس نقشه جامع علمی کشور و پیشنهاد الگوی ارزیابی آن. سیاست علم و فناوری 2 (2):29-47. 
- راسل، جین. 1389. علم‌سنجی در مکزیک در گفتگو با جین راسل، متخصص درعلم سنجی و استاد مرکز پژوهش‌های کتابداری دانشگاه ملی مکزیک، مصاحبه و گفتگو از حمید رضا جمالی مهموئی، کتاب ماه کلیات 13 (10): 4-7.
- رامشک، محمدرضا. 1383. بررسی وضعیت کمّی تولید اطلاعات علمی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی، درمانی کاشان طی سال‌های 1374 1379. فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی 25 (1): 73-80. 
- ربیع‌زاده، زهرا. 1379. بررسی وضعیت استناد در مدخل‌های اعلام جغرافیایی لغت‌نامه دهخدا. فصلنامه کتاب 43: 53-61. 
- رجبی، عباس. 1381. معرفی مؤسسه اطلاعات علمی (آی.اس.آی). پیام صادق40: 28-29.
- رحمان پور، سمیه، حسن ابوالقاسم گرجی، و حافظ محمدحسن‌زاده اسفنجانی. 1387. شاخص هیرش (h-index)؛ چالش‌ها و ابزارهای مکمل. مدیریت سلامت 11 (31): 69-76.
- رحمانی سفیدونه، مهرداد، و نورالله کرمی. 1389. علم‌سنجی و تحقیق‌های مرتبط با آن در دو دهه اخیر. ماهنامه ارتباط علمی 17 (1).
- رحیمی موقر، آفرین، ونداد شریفی، محمدرضا محمدی، علی فرهودیان، الهه سهیمی ایزدیان، رضا رادگودرزی، علی‌اکبرنجاتی‌صفا، و نغمه منصوری. 1384. بررسی سه دهه مقالات پژوهشی کشور در زمینه اعتیاد. حکیم 8 (4): 37-44.
- رحیمی، فروغ، و فرشته دیده‌گاه. 1388. مطالعه مقاله‌های داغ کشورهای خاورمیانه در پایگاه شاخص‌های اساسی علم (ESI). پیام کتابخانه 55: 81-102.
- رحیمی، فروغ، و نورالله کرمی. 1388. طلایه داران علم ایران در عرصه هنر و معماری. ماهنامه ارتباط علمی 14 (1).
- رحیمی، ماریه، و رحمت الله فتاحی. 1386. همکاری علم و تولید اطلاعات: نگاهی به مفاهیم و الگوهای رایج در تولید علمی مشترک. فصلنامه کتاب 18 (3): 235 - 248.
- رحیمی، ماریه، و رحمت الله فتاحی. 1387. بررسی وضعیت همکاری علمی اعضاء هیئت علمی در چهار حوزه موضوعی در دانشگاه فردوسی مشهد. فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی 11 (2): 95-121.
- رخش، فریبا، محمدرضا علی بیک، و فاطمه حسینی. 1385. بررسی وضعیت استناد به منابع اینترنتی در مقالات مجلات علمی-پژوهشی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در سال‌های 1381-1379. مدیریت اطلاعات سلامت 3 (1): 25-33. 
- رضائیان، محسن، مهدی محمودی، محمدابراهیم رضوانی، فاطمه بشارت، عصمت حاجی‌قدرت آبادی، و فاطمه ملایی. 1387. - - - بررسی روند چاپ و کیفیت مقالات نشریه علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در فاصله سال‌های 1385-1380. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 7 (4): 226-217.
- رضازاده، زهرا. 1387. بررسی میزان استناد به مقالات همایش‌های علمی به زبان فارسی در مجلات کتابداری و اطلاع‌رسانی از سال 1375 تا 1385. ماهنامه ارتباط علمی 10 (2).
- رضازاده، زهرا، و ناهید بنی‌اقبال. 1387. بررسی میزان استناد به مقالات همایش‌های علمی به زبان فارسی در مجلات کتابداری و اطلاع‌رسانی از سال 1375 تا 1385. دانش شناسی 1 (3): 55-70.
- رضاییان، محسن. 1389. بررسی یک دهه سهم ایران در تحقیقات علوم پزشکی دنیا: تجزیه و تحلیل مقالات PubMed در فاصله سالهای 1376 تا 1385. مدیریت اطلاعات سلامت 7 (3): 260-269.
- رضایی شریف آبادی، سعید، حسن کیانی خوزستانی و اعظم موسی چمنی. 1388. مطالعه استنادی مقالات دایره المعارف کتابداری و اطلاع رسانی ایران. اطلاع شناسی 7 (25): 85-106.
- رضایی شریف آبادی، سعید، سید محمد مهدی زاده طالشی، و سمیه فرقدان. 1389. تحلیل محتوای مقاله های فصلنامه گنجینه اسناد. فصلنامه کتاب 82: 89-108.
- رضایی‌قلعه، نصراله، فرشید سیادت، و فریدون عزیزی. 1382. بررسی تغییرات کمی و کیفی مقالات پزشکی ایران چاپ شده در مجلات خارجی در فاصله سال‌های 1992 و 2002 با استفاده از شاخص Impact Factor. پژوهش در پزشکی 27 (2): 139-143. 
- رضایی‌قلعه، نصراله، محمدرضا میربلوکی، فریدون عزیزی. 1385. بررسی روند تغییرات کمّی مقالات مربوط به دیابت در فاصله سال‌های 1992 و 2002، کمبود تحقیقات در کشورهای در حال توسعه. پژوهش در پزشکی 30 (4): 232-327.
- رضایی‌مهر، حسن. 1383. نهضت تولید علم: بایدها و نبایدها. رواق اندیشه 33: 113-122.
- رفعتی، حسن، و ناهید مشکوری نجفی. 1383. حقوق مالکیت فکری، تولید علم و گذار به سمت جهانی شدن. رویش 6:24-28.  - روزی طلب، اعظم. 1389. بررسی وضعیت تولیدات علمی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج بین سالهای 1386-1382. دانش شناسی 3 (9): 37-46.
- ریاحی‌اصل، جواد. 1383. تولید علم و کتابخانه‌های دانشگاهی با نگاهی بر وضعیت علم در جهان و ایران. پیام بهارستان 41: 2-7.  - ریزان، مهناز. 1388. مروری بر تحلیل استنادی و گزارش استنادی مجله‌ها و کاربرد آن در انتخاب نشریات لاتین، تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی. پیام کتابخانه 15 (3): 131-147.
- ریسمانباف، امیر، و فریده عصاره. 1386. اطلاع‌سنجی: از پیدایش تا کنون. فصلنامه کتاب 18 (3): 29-48.
- زارع فراشبندی، فیروزه، سید مجتبی کربلائی، فاطمه باجی، مریم زاهدیان، و ونوس فادرانی. 1385. مشارکت گروهی و موضوعات اصلی مقالات مجله‌ی علمی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز. مدیریت اطلاعات سلامت 3 (2): 11-24.
- زارعی، عاطفه، و علی اکبر فامیل روحانی. 1388. علم‌سنجی: بررسی وضعیت تحقیقات اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های آزاد اسلامی منطقه پنج. فصلنامه کتاب 20 (4): 119-136.
- زاهدی، زهره، و منصوره صراطی شیرازی، و لیلا دهقانی. 1389. تحلیل وب‌سنجی مجلات علوم پزشکی پایگاه «آی. اس. آی» با استفاده از سه موتور جستجوی یاهو، آلتاویستا و آل د وب. فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات 26 (1) :89-108.
زکی، محمد علی. 1389. مطالعه و تحلیل تحقیقات انقلاب اسلامی در ایران (پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های دولتی ایران طی سالهای 1358 تا 1383 موجود در پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران). فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات 26 (1) : 121-143.
زمانی، غلامحسین، طاهر عزیزی خالخیلی، و داریوش حیاتی. 1387. روند پیشرفت علم ایران در رشته‌های کشاورزی و منابع طبیعی: مطالعه علم‌سنجی. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی 4 (1): 47-33.
زندیان، فاطمه، و نصرت ریاحی‌نیا. 1386. تحلیل استنادی مقالات چاپی و الکترونیک در پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی. مطالعات تربیتی و روانشناسی 8 (3): 167-182.
زندی، پروین، خدیجه خوش‌طینت، و محمدتقی مظلومی. 1387. بانک اطلاعاتی علوم و صنایع غذایی کشور و بررسی مدارک آن طی سال‌های80-1357. مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران 3 (1): 21-30.
زوارقی، رسول. بررسی جایگاه دو مفهوم مشارکت و دانشگاه نامرئی در ارتباطات علمی غیررسمی. فصلنامه کتاب 77 (بهار 88): 51-76.
زوارقی، رسول. دانشگاه های نامرئی: مروری بر متون. فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات 25 (4): 757-783.
سادات‌موسوی، علی، اورانوس تاج‌الدینی، و هادی شریف‌مقدم. 1389. ارزیابی دسترس‌پذیری استنادهای اینترنتی در چهار مجله کتابداری و اطلاع‌رسانی: یک مطالعه تطبیقی. فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات 25 (4): 617-633.
سالم، زینت، محسن رضاییان، و سیاوش دهقان. 1386. بررسی استنادهای استفاده شده در پایان‌نامه‌های دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان از سال 1372 تا پایان سال 1382. گام‌های توسعه در آموزش پزشکی 4 (1): 36-43.
سامانیان، مصیب. 1382. وضعیت کمّی تولید اطلاعات علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی. فصلنامه کتاب 14 (3): 55-72.
سامانیان، مصیب. 1384. وضعیت تولید علم در ایران در گروه علوم انسانی و موانع توسعه‌ی علمی در این گروه. پژوهش‌های تربیتی 4: 53-84.
سبحانی، عبدالرسول، رسول تبری، و نجم‌الله طایفه. 1388. وضعیت تولید مقالات علمی توسط اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان. فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی گیلان 70: 80-86.
ستوده،‌ هاجر، فاطمه رزمجو، و لیلا زارع . 1388. ارزیابی چگونگی معرفی مجلات علمی- پژوهشی ایران در اینترنت بر اساس استانداردهای بین المللی: با تاکید بر ویژگی‌های موثر بر نمایانی مجلات علمی. فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی 12 (4): 205-229.
ستوده، هاجر، و فرشته دیده‌گاه. 1389. نرم‌افزارهای علم‌سنجی. کتاب ماه کلیات 13 (10): 78-87.
ستوده، هاجر، نفیسه چنگیز، و صدیقه‌هاشم‌نیا. 1389. رویکرد دانشمندان ایرانی به انتشار در مجلات آزاد معتبر و ارجاع به آن‌ها.  مدیریت اطلاعات سلامت 7 (1): 16-29.
سربندی‌فراهانی، علی‌رضا. 1384. موانع تولید و پیشرفت علم در کشورهای در حال توسعه. سفیر 1: 128 – 141.
سعادت، رسول، و احمد شعبانی. 1388. بررسی و مقایسه میزان استناد مقاله‌های مجله‌های نمایه شده در وب علوم آی‌اس‌آی به مجله‌های موجود در راهنمای مجله‌های دسترسی آزاد در طول سال‌های 2008-2003. فصلنامه مطالعات تربیتی و روانشناسی 10 (2): 157-178.
سعادت، علیرضا. 1386. بررسی استناد به منابع اینترنتی در مقالات مجلات حوزه علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران. فصلنامه کتاب 18 (1): 31-51.
سلطانی، بهزاد، و مهدی کیامهر. 1387. پیشنهاد چارچوبی مفهومی برای تدوین نقشه جامع علمی کشور (برنامه ملی توسعه علم، فناوری و نوآوری). سیاست علم و فناوری 1 (3): 43-60.
سوزنچی، ابراهیم، و اسکندر امیری‌نیا. 1389. اثر پیش‌فرض‌های متعارض در سیاستگذاری علم و فناوری: موردکاوی فرایند تصویب قانون ایمنی زیستی در ایران. سیاست علم و فناوری 3 (1): 45-62.
سهیلی، فرامرز، و فریده عصاره. 1386. بررسی میزان رؤیت و میزان همکاری وب‌سایت‌های نانوفناوری ایران با استفاده از روش وب‌سنجی. فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات 22 (4): 1-17.
سهیلی، فرامرز، و فریده عصاره. 1387. وب سنجی: تفاوت‌ها و شباهت‌های آن با علم‌سنجی، اطلاع‌سنجی و کتابسنجی. فصلنامه کتاب 19 (2): 213-229.
سهیلی، فرامرز، و فریده عصاره. زودآیند. تحلیل پیوندهای وب‌سایت‌های سازمان‌های نانوفناوری: یک مطالعه وب سنجی. فصلنامه کتاب 19 (1): 89 -140.
شاه‌بداغی، اعظم، و مریم شکفته. 1388. بررسی وضعیت انتشار و استناد به مقالات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در نمایه‌های استنادی تامپسون در سال‌های 1998 تا 2007 . پژوهش در پزشکی 33 (2):81-88.
شریفی، ونداد. 1382. تحلیل استنادی. تازه‌های علوم شناختی 5 (3): 96-98.
 شریفی، ونداد. 1382. علم‌سنجی (1): علم‌سنجی و علوم شناختی. تازه‌های علوم شناختی 18: 89-91.
 شریفی، ونداد. 1382. علم‌سنجی (2): تحلیل استنادی. تازه‌های علوم شناختی 19: 96-98.
شریفی، ونداد. 1382. علم‌سنجی (3): ارزیابی کیفی پژوهش. تازه‌های علوم شناختی20: 108-110.
شریفی، ونداد. 1386. علم‌سنجی (4): آشنایی با برنامه‌ها و نهادهای ارزیابی پژوهش. تازه‌های علوم شناختی 21و22: 107- 108.
شریفی، ونداد. 1382. علم‌سنجی (5): آشنایی با برنامه‌ها و نهادهای ارزیابی پژوهش 2. تازه‌های علوم شناختی 23و 24: 109-110.
شعبانی، احمد، و رسول سعادت. 1389. چگونگی صفحات وب کتابخانه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران و موجودیت پیوندهای فراسازمانی آن‌ها. مدیریت اطلاعات سلامت 7 (2): 9-10.
شقاقی، مهدی، و عباس حری. 1389. شباهت‌های موضوعی و شباهت‌های استنادی: مطالعه‌ای در پایان‌نامه‌های حوزه کتابداری و اطلاع رسانی. کتابداری و اطلاع‌رسانی 13 (2): 167-190.
شکرانه ننه‌کران، فرهاد. 1386. عامل تأثیر: کاستی‌های کاربرد و راهکارهای مکمل. فصلنامه کتاب 71.
شکرانه ننه‌کران، فرهاد، حافظ محمدحسن‌زاده اسفنجان، و ابراهیم سلمانی‌ندوشن. 1387. بررسی چالش‌های عامل تاثیر موسسه اطلاعات علمی. مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (پیاورد سلامت) 2 (3): 50-66. 
شکرانه ننه‌کران، فرهاد، و حافظ محمدحسن‌زاده اسفنجانی. 1387. عامل تأثیر: یک سر و هزار سودا. تحقیقات نظام سلامت 2 (5): 95-98.
شموسی، نعمت‌الله. 1381. استناد به منابع الکترونیک در مقالات علمی. ماهنامه ارتباط علمی 17 (1).
شهریاری، پرویز. 1385. تحلیل استنادی مقالات فصلنامه علوم اطلاع‌رسانی (1351-1381). فصلنامه کتاب 17 (3): 89-102.
شهریاری، پرویز، و اسماعیل افقهی. 1386. خود- استنادی در مجلات علوم اطلاع‌رسانی و فصلنامه کتاب (1374-1383). فصلنامه کتاب 18 (4): 125-136. 
شیبانی‌نیا، احمد، ناصر ولائی، لیلا رمضانی، محسن مهرشادیان، افشین حراجی، علی حائری، و آزاده خواجویخان. 1389. بررسی فاصله زمانی انجام تحقیق تا انتشار مقالات در مجلات علمی پژوهشی دندانپزشکی کشور. مجله پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 15 (2): 72-76 .
صابری، محمد کریم، و علیرضا اسفندیاری‌مقدم. 1388. دسترس پذیری و زوال استنادهای اینترنتی در مجله‌های دسترسی آزاد نمایه شده در ISI: یک مطالعه موردی. فصلنامه مطالعات تربیتی و روانشناسی 10 (2): 179-200.
صابری، محمدکریم، صدیقه محمداسماعیل، و علی شاه‌شجاعی. 1388. زوال منابع اینترنتی استناد شده در مجله Information Research. فصلنامه کتاب 20 (2):241-255.
صابری، محمدکریم، و زهره نیکخواه. 1387. تحلیل استنادی مآخذ پایان‌نامه‌های دکترای علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد اسلامی. فصلنامه کتاب 19 (4):149-169.
صالح زاده، صادق، و مهدی بیات. 1388. جهش علمی ایران در طی یک دهه (1998-2008). رهیافت 19 (44): 30-36.
صالحی، علی‌محمد. 1383. ملزومات تولید علم در اندیشه امام خمینی(ره). اندیشه انقلاب اسلامی 9: 29-49. 
صالحی، کیوان، و حسین رحیمی. 1385. تبیین فرایند ارزیابی مجلات در مؤسسه اطلاعات علمی (آی.اس.آی.). فصلنامه کتاب 17 (2): 141-160. 
صالحی، کیوان، و علی‌رضا نوروزی. 1385. جایگاه علمی ایران در جهان و ضریب تأثیرگذاری مجله‌های بین‌المللی ایران. اطلاع شناسی 3-4 (12): 169-180.  
صباغیان، علی. 1380. اشرافیت علمی مانع تولید علم در ایران است. نساجی امروز 3 (12): 35-37. 
صباغیان، علی. 1379. دستور کار علم چارچوبی برای عمل (مصوب جهانی علم - اول ژوئیه 1999 - بوداپست مجارستان). رهیافت 21: 13-20. 
- صبوری، علی‌اکبر. 1382. کاربرد فاکتور تاثیر مجله در درجه بندی نشریاتISI. رهیافت30: 72-78.
- صبوری، علی‌اکبر. 1382. مروری بر تولید علم در سال 2003. رهیافت 31: 21-23. 
- صبوری، علی‌اکبر. 1382. استانداردسازی مجلات علمی و معیارهای ارزیابی نشریات ISI. رهیافت 29: 83-88.
- صبوری، علی‌اکبر. 1383. ارتقای علم در خاورمیانه. رهیافت 31 : 90-95. 
- صبوری، علی‌اکبر. 1384. ارزیابی مجلات ایرانی فهرست شده در موسسه اطلاعات علمی (ISI). رهیافت 36: 52-62.
- صبوری، علی‌اکبر. 1385. تولید علم ایران در سال 2006. رهیافت 38: 40-45.
- صبوری، علی اکبر. 1386. تولید علم ایران در سال 2007. رهیافت 41: 35-40. 
- صبوری، علی‌اکبر. 1386. رشد علمی در کره جنوبی. رهیافت 32: 58-64. 
- صبوری، علی اکبر. 1387. تولید علم ایران در سال 2006. کار و جامعه 94و95: 48-53.
- صبوری، علی‌اکبر. 1388. تولید علم ایران در سال 2008. رهیافت 43 :21-32. 
- صبوری، علی‌اکبر. 1381. بررسی کارنامه پژوهشی ایران در سال 2002 میلادی. رهیافت 28:87-97.
- صبوری، علی‌اکبر، و نجمه پورساسان. 1383. تولید علم ایران در سال 2004. رهیافت 34: 39-44.
- صبوری، علی‌اکبر، و نجمه پورساسان. 1385. تولید علم ایران در سال 2005. رهیافت 37: 49-52.
- صدوقی، مجید. 1387. بازبینی و متناسب‌سازی معیارهای ارزیابی پژوهش کمّی برای مطالعات کیفی. فصلنامه حوزه و دانشگاه، روش شناسی علوم انسانی 14 (15): 9-31. 
- صدیق سروستانی، رحمت الله. 1380. هم‌پژوهی و هم‌نویسی در ایران. نامه علوم اجتماعی 18: 89 -132.
- صدیق، عبدالله، و نور عباس دین ختاک.1370. ارزشیابی کمی و کیفی تحقیقات. رهیافت 1 (2).
- صدیقی، مهری. 1381. تحلیل استنادی مآخذ پایان‌نامه‌های فارغ التحصیلان حوزه علوم زمین موجود در مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. فصلنامه علوم اطلاع‌رسانی 17 (1و2): 30-41. 
- صراف‌زاده، مریم. 1377. بررسی سهم ایران در تحقیقات کشاورزی جهان: سنجش کتابشناختی بانک‌های اطلاعاتی CAB ، Agris، Agricola از ابتدا تا سال 1997. فصلنامه کتاب 10 (2): 69-88.
- صراف‌زاده، مریم. 1379. انعکاس مقالات محققان

Template settings