نام و نام خانوادگی

معرفی 

عکس

 

سرکار خانم دکتر مریم سادات رزمگیر

 

 

سرپرست گروه علم‌سنجی و پایش

تلفن تماس: 86705002

پست الکترونیک: 

sciiums.ac.ir
iums.journaljournals.iums.ac.ir
pubiums.ac.ir

 

سرکار خانم دکتر زهرا فرجی

کارشناس گروه علم‌سنجی و پایش

تلفن تماس: 86705701

پست الکترونیک:

Faraji.z@iums.ac.ir

سرکار خانم مهسا شیرازی

 

 

 

کارشناس گروه علم‌سنجی و پایش

تلفن تماس: 86705506

پست الکترونیک:

sciiums.ac.ir

 

 

سرکار خانم الهه زنگیشه

 

کارشناس گروه علم سنجی و پایش

کارشناس اداره کتب و انتشارات

تلفن تماس: 86705404

پست الکترونیک:

sciiums.ac.ir

 

Template settings