نام و نام خانوادگی  معرفی عکس
سرکار خانم دکتر محبوبه کمالی سرپرست گروه علم‌سنجی و پایش


تلفن تماس: 86705002

پست الکترونیک: kamali.m@iums.ac.ir
سرکار خانم دکتر زهرا فرجی کارشناس گروه علم‌سنجی و پایش

تلفن تماس: 86705303

پست الکترونیک: faraji.z@iums.ac.ir
سرکار خانم الهه زنگیشه  کارشناس گروه علم‌سنجی و پایش

تلفن تماس: 86705506

پست الکترونیک:  sci@iums.ac.ir
سرکار خانم منا طاوسی کارشناس 

تلفن تماس: 86705404

پست الکترونیک: mona.tavousi@gmail.com

 

Template settings