سامانه نوپا

سامانه نوپا

سامانه نوپا :

معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت با منظور بهره‌برداری اثربخش، مبتنی بر اخلاق و کارآمد از پژوهش‌های نظام سلامت کشور، توسعه کمی و کیفی پژوهش‌های نظام سلامت، صرفه‌جویی و مدیریت هزینه‌ها در پژوهش‌های نظام سلامت، افزایش مشاهده‌پذیری و دسترسی پژوهشگران به منابع اطلاعاتی و ننایج پژوهش‌ها و پایش ،رصد، توزیع و ترویج دانش تولید شده از پژوهش های پزشکی اقدام به طراحی و پیاده‌سازی "نظام نوین اطلاعات پژوهش پزشکی ایران (نوپا)" نموده است.

https://www.research.ac.ir/

Template settings