شرح وظایف گروه علم سنجی و پایش

  • کلیه امور علم سنجی مربوط به دانشگاه علوم پزشکی ایران
  • کلیه امور تشویق مقالات
  • کلیه امور نشریات مربوط به دانشگاه علوم پزشکی ایران
  • کلیه امور مربوط به انتشارات و مجوز لوگو و چاپ و امتیازدهی به آنها
  • کلیه امورصدور مجوز کارگاه معاونت پژوهشی دانشگاه
  • کلیه امور مربوط به تایید گرنت معاونت پژوهشی دانشگاه
  • کلیه امور مربوط به برنامه عملیاتی دانشگاه واحد علم سنجی معاونت پژوهشی دانشگاه
  • تهیه کلیه گزارشات مربوط به واحد علم سنجی و پایش 
Template settings