اهداف اصلی علم‌سنجی
• تدوین سیاست‌ها و خط مشی‌های علمی و پژوهشی،
• مطالعه ارتباطات علمی و تحلیل استنادی،
• ارزیابی کمی و کیفی منابع و انتشارات علمی،
• بررسی برون‌داد، بازدهی/ عملکرد و تأثیر گذاری علمی،
• بهره وری مناسب از امکانات و توانمندی های موجود جهت پژوهش،
• برقراری توازن میان بودجه و هزینه های پژوهشی،
• بررسی شاخصه های رشد و توسعه علوم( شاخصه های تحقیق و توسعه، منابع انسانی، پروانه های ثبت اختراع، موازنه تجاری سازی علوم و قراردادهای فناوری، ساختاری، عملکردی، مالی و …)،
• کشف روابط و الگوهای موجود میان دانشمندان، حوزه های پژوهشی، کشورها و…
• ارزیابی صحیح و رتبه بندی پژوهشگران، مؤسسه ها، کشورها، مجلات تخصصی، موضوعات تخصصی و…
• سنجش و ارزیابی نوآوری های علمی،
• همکاری و مشارکت علمی، شبکه های هم تألیفی، بررسی انواع تقلب های علمی و سرقت علمی.
ضرورت علم‌سنجی
• سنجش و ارزیابی سریع تولیدات علمی در سطح کلان: اندازه گیری و ارزیابی تولیدات علمی با استفاده از شاخص های پذیرفته شده بین المللی و فراهم کردن امکان مقایسه آن ها،
• دشواری ارزیابی کیفی حجم عظیم تولیدات علمی بین المللی و ضرورت استفاده از ابزارهای آماری، شناسایی حوزه های علمی مورد توجّه در کشورهای پیشرو و مقایسه آن با کشورهای رقیب، به منظور تدوین برنامه های راهبردی صحیح،
• کمک به آینده اندیشی علوم در جهان.

 

Template settings