پیام خود را بنویسید
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

اعضای محترم هیات علمی دانشگاه

 شورای انتشارات دانشگاه وظیفه ارزیابی پیش نویس کتب تالیف یا ترجمه شده توسط اعضای هیات علمی را بر عهده دارد که بخشی از آن بر اساس فرایند داوری داخلی صورت می گیرد. بر همین اساس از کلیه اعضای هیات علمی که تمایل دارند در داوری کتاب مشارکت کنند دعوت می‏ شود با مکاتبه با آدرس الکترونیک books@iums.ac.ir  و یاتماس با  شماره تلفن 86705404 اطلاعات فردی خود شامل حوزه فعالیت علمی، زمینه کاری و تخصصی و تلفن تماس خود را جهت همکاری در اختیار واحد علم سنجی و انتشارات قرار دهند.

  • تماس با ما
  • تماس با ما
  • تماس با ما
  • تماس با ما

متن

متن

متن

متن